Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 10. 6. 2015

Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků

 

Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36

Termín konání: 10. 6. 2015 v 18.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program:

1. Úvod – program schůze

2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2014 a zpráva revizora

3. Správa a údržba domu

4. Úprava stanov podle nového občanského zákoníku

5. Různé

6. Závěr

 

1.

Schůze byla zahájena v 18.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 51,5 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné. Program schůze byl jednomyslně schválen.

 

2.        

Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2014. Celkové náklady domu činily 1 513 tis. oproti 1 686 tis. Kč v předchozím roce. Z fondu oprav bylo vyčerpáno 236 tis. Kč (zastřešení balkónů, malování).

Méně než loni se platilo za elektřinu v garážích, správu domu (Austis zpracovává pouze účetnictví, neprovádí technickou správu) nebo za teplo (mírnější zima).

Zůstatek ve fondu oprav činil 799 tis. Kč k 31. 12. 14.

Radim Trávníček přednesl zprávu revizora – drobné chyby se ve zprávě objevily v kap. 6.1.6 – závazky ze sociálního a zdravotního pojištění. Bude informován správce.

Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

Podíl přítomných vlastníků se poté zvýšil na 54,3 % (p. Jeřábek).

 

3.

Tomáš Sibřina informoval o provedených pracích v uplynulém roce:

 • výměna balkónových stříšek

 • malování chodeb – podle povětrnostních podmínek budou ještě natřeny lavičky v atriu a poštovní schránky

 • požární revize – do 30 dnů je potřeba odstranit věci z chodeb (stolky apod.)

 • energetický štítek – úroveň C

  Podíl přítomných vlastníků se poté zvýšil na 57,8 % (p. Štádler a Kysel).

  Plánovaná údržba:

 • povinná výměna vodoměrů a revize Meibesu („tepelný výměník“ v bytech) za 112 tis. Kč + DPH – pí Komendová, p. Nigrin a Kysel požadují více informací, co se stane, pokud revizi či výměnu neprovedeme (jaký hrozí postih?) – jednomyslně schváleno, výbor zajistí a bude vlastníky informovat

 • zeleň – sekání a spásání trávy ovečkami na jižní a západní straně domu domluveno s p. Klosovským, ohrádka na popelnice bude nově osazena přísavníkem (původní byl omylem vytrhán při pletí)

 • nepořádek kolem popelnic – tradiční diskuze s různými návrhy, jak řešit:

  • nechat kontejnery na tříděný odpad přestěhovat jinam – na roh křižovatky s ul. U Lázeňky na obecní pozemek (nežádoucí varianta), k protějšímu domu (nelze – méně prostoru, nelze dokonce ani částečně, protože sběrné místo není možné rozdělit tak, aby nádoby byly 50 m od sebe), podle pí Slabihoudové z ÚMČ Praha-Dubeč by se také v případě požadovaných změn mohlo stát, že magistrát sběrné místo zrušit

  • celou ohrádku uzamknout – nelze, tříděný odpad je pro všechny

  • uzamknout jen popelnice na směsný odpad – nezabrání odhazování odpadků mimo ně

  • zajistit si úklid sami – p. Trávníček navrhuje pořídit lopatu k občasnému úklidu svépomocí

   Podíl přítomných vlastníků se poté zvýšil na 59,6 % (pí Nováková).

 

4.

 • Radek Holub informoval o povinnosti přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku (NOZ) – jde hlavně o formální změny. Znění zákona bohužel není jednoznačné, liší a vyvíjejí se i názory právníků a notářů, takže není jasné, co přesně a jak je nutné změnit. Návrh změn stanov mají přítomní k nahlédnutí. Poté bylo přistoupeno k hlasování o změně jednotlivých částí stanov:

 • název společenství – je nutné doplnit slovo „vlastníků“, p. Nigrin navrhl „Společenství vlastníků domu č.p.719, Praha 10-Dubeč“ – 100% přítomných pro

 • zákon o vlastnictví bytů – všechny odkazy na zaniklý zákon nahrazeny odkazy na občanský zákoník – 100% přítomných pro

 • ze stanov vypuštěn „pověřený vlastník“ (podle NOZ je statutárním orgánem buď výbor, nebo předseda) – 100% přítomných pro

 • svolávání shromáždění – zjednodušení procesu: pozvánka e-mailem nebo předána osobně, dopis jen na vyžádání – 100% přítomných pro

 • počet členů výboru musí být určen jednoznačně – vzhledem k tomu, že výbor se již de facto stal dvoučlenným (úmrtí p. Dvořáka), navrhuje ponechat takto – 100% přítomných pro

Do budoucna jsou ke zvážení případné další úpravy stanov: kdy rozhoduje výbor a kdy shromáždění (částka), postup při vymáhání dluhů, hlasování per rollam atd.

 

5.

Různé:

aktuální kontakty na obyvatele bytů – výbor zajistí i s ohledem na to, že NOZ tuto povinnost nově ukládá vlastníkům

 

6.

Schůze byla ukončena v 19.30 hodin.

 

Zapsal: Radek Holub, 10. 6. 2015

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář