Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 11. 6. 2014

16. 6. 2014

Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků

 
Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36
Termín konání: 11. 6. 2014 v 18.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – program schůze
2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2013 a zpráva revizora
3. Správa a údržba domu
       výměna balkónových stříšek
       malování chodeb
       zeleň
4. Výběrové řízení – správce domu
5. Úprava stanov podle nového občanského zákoníku
6. Volba členů výboru
7. Různé
8. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 18.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 50,9 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné. Program schůze byl jednomyslně schválen.
Podíl přítomných vlastníků se poté zvýšil na 54,4 %.
 
2.        
Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2013. Celkové náklady domu činily v r. 2013 1 686 tis. Kč.
V r. 2013 jsme odebrali teplo za 766 192 Kč. Je to o více než 100 tis. více než v předchozím roce, a to jednak z důvodu vyššího odběru i vyšší jednotkové ceny (627,785 Kč/GJ). Cena za odběr tepla je regulována a má pokrývat jen prokazatelné náklady dodavatele a přiměřený zisk, na což dohlíží Energetický regulační úřad (ERÚ).
Opravovalo se nouzové osvětlení v domě nebo zámková dlažba v atriu, měnilo se vodní čerpadlo a byly provedeny pravidelné revize. Servisní opravy, do nichž je mj. zahrnuto i rozúčtování energií, stály celkem 88 357,20 Kč.
Nepatrně se snížila spotřeba elektřiny v garáži - 45 360,16 Kč oproti 48 095,55 Kč v r. 2012. Z naměřené spotřeby v garážích je část převedena do spotřeby společné elektřiny v domě, a to ve výši dle podružného elektroměru na vytápění plochých střech.
Z úklidových prací připadá 96 241 Kč na úklid společných prostor domu a 20 010 Kč na úklid garážových stání. Na podzim 2013 byly provedeny mimořádné zahradnické práce v celkové výši 36 019 Kč, které byly uhrazeny z fondu oprav.
Vodu jsme spotřebovali za 292 949,55 Kč - i její jednotková cena se bohužel oproti předchozímu roku o cca 10 % navýšila. U vchodu č. 26 se liší naměřená spotřeba v bytech od fakturovaného množství vody o 346 m3. Při zjišťování důvodů takto velkého rozdílu výbor zjistil, že v úklidové místnosti není osazen podružný vodoměr, a nezměřená spotřeba vody může pocházet odtud. V tuto chvíli je již vodoměr instalován, a proto výbor navrhuje, aby odhadovaná spotřeba vody na úklid z r. 2013 byla uhrazena z fondu oprav a vlastníkům odpovídající částka vrácena při mimořádném vyúčtování nebo v příštím řádném vyúčtování. Významný rozdíl vznikl i ve vchodu č. 30, ke kterému náleží technická místnost. Celkově se jedná až o 30 tisíc Kč za oba vchody. Návrh na opravu vyúčtování za vodu byl jednomyslně schválen, přičemž konkrétní opravná částka bude stanovena zhruba za měsíc od osazení podružného vodoměru podle skutečné spotřeby.
K nahlédnutí je aktuální výše nedoplatků jednotlivých vlastníků.
Zůstatek ve fondu oprav činil 851 tis. Kč k 31. 12. 13.
Radim Trávníček přednesl zprávu revizora, která je celkově bez výhrad.
Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.
Podíl přítomných vlastníků se poté zvýšil na 57,1 %.
 
3.
Výměna balkónových stříšek byla schválena už na předchozí mimořádné schůzi a nyní se čeká na realizaci.
Tomáš Sibřina navrhuje vymalovat společné prostory domu, protože stěny už jsou leckde velmi zašpiněné. Kromě chodeb se počítá i s nátěrem zárubní dveří, laviček v atriu domu a schránek. Cenové nabídky jsou zpracované zvlášť pro dům (do 60 tis. Kč) a zvlášť pro garáže, přičemž podle ohlasů přítomných se malování garáží nezdá nutné. Z diskuze vzešel požadavek, aby byly vymalovány i kočárkárny a aby všude byla do vhodné výše od země použita omyvatelná barva. Pro vymalování chodeb se vyslovilo 72,6 % přítomných, proti 27,4 % – návrh byl schválen. Proti vymalování garáží se vyslovilo 92,8 % přítomných, zdrželo se 7,2 %.
Uschly dva stromy, jejichž výměnu výbor zajistí. Dále výbor uvažuje o tom, že by ohrádku na kontejnery mohl obrůst přísavník, čímž by se zabránilo i vandalskému graffiti – ohlasy přítomných byly kladné. Iveta Petrů požádala, aby byl vysazen přísavník pětiprstý a zároveň připomněla, že jsme pojištěni i proti vandalismu. Problém graffiti se přitom objevil v celé Dubči.
Vlastníky stále trápí nepořádek u našich kontejnerů, k nimž jsou přidány i obecní kontejnery na tříděný odpad, a využívají je proto i lidi z okolí, kteří je přeplňují. Tříděné kontejnery by sice bylo možné nechat přesunout mimo ohrádku na obecní pozemek, což by ale mohlo vést k ještě většímu nepořádku kolem této části domu. Radek Holub přislíbil s obcí opět o tomto problému jednat a v případě neúspěchu zvážit úklid na náklady společenství.
Iveta Petrů připomněla svou nespokojenost s úklidem společných prostor a zejména sklepů, k nimž ale nemá úklidová firma (Sambora) zatím přístup. Výbor přístup zajistí. Bude také apelováno na vlastníky, kteří si ze sklepních chodeb vytvářejí odkladiště nepotřebných věcí.
 
4.
V rámci úspor výbor vypověděl smlouvu se správcem Austis – výpověď vyprší k 30. červnu 2014. Výbor má zato, že nám bude postačovat pouze účetní servis, evidence plateb a rozúčtování, zatímco technicko-administrativní správu obstará sám výbor anebo si služby objedná jednorázově v případě potřeby. Předpokládá se úspora cca 60 tis. Kč ročně.
Ve výběrovém řízení přišly nabídky od firem Austis, Centra, FPS, IKON, Rentel Facility Management a Účetnictví bytových družstev, jedna další neobsahovala požadovanou kalkulaci a byla vyřazena. Výbor doporučuje vybrat Austis, se kterým máme zavedené vztahy a který nabízí i druhou nejnižší cenu. Návrh byl jednomyslně schválen.
 
5.
Do konce r. 2016 musí společenství upravit stanovy podle NOZ (povinné náležitosti – počet členů výboru a funkční období, revizor, frekvence vyúčtování) a do konce r. 2015 svůj název. U změny stanov musí být přítomen notář, je proto vhodné provést co nejvíce změn najednou. Ke zvážení a případné změně ve stanovách je způsob zasílání pozvánek na shromáždění, hlasování per rollam, možnost nechat se zastoupit, právo výlučného užívání (předzahrádky), zmírnění rozhodovací většiny, kdy stačí nadpoloviční většina přítomných (např. rekonstrukce, rozúčtování služeb). Výbor bude sledovat zkušenosti jiných a SVJ a zvažuje nechat si poradit od právníka.
 
6.
Pětileté funkční období členů výboru skončilo, přičemž členové mohou být podle stanov společenství zvoleni i opakovaně. Na členství opětovně kandiduje Radek Holub, Tomáš Sibřina a Michael Dvořák. Jiní uchazeči se nepřihlásili. Všichni navržení členové byli zvoleni (Radek Holub – 92,6 % pro, 7,4 % zdržel se, Tomáš Sibřina – 92,8 % pro, 7,2 % zdržel se, Michael Dvořák – 94,3 % pro, 5,7 % zdržel se).
 
7.
Iveta Petrů navrhla snížení příspěvku do fondu oprav na 1 až 2 Kč/m2 s tím, že velké opravy v plánu nejsou a na střechu ještě běží záruka. Tomáš Sibřina navrhuje příspěvek takto snížit, až bude ve fondu oprav cca 2 až 3 mil. Kč, které mohou být výhledově potřeba (izolace, omítka). V diskuzi se vlastníci přikláněli spíše k tomu příspěvek ponechat, jak je. Hlasováno nebylo.
 
8.
Schůze byla ukončena v 19.30 hodin a vlastníci si popřáli pěkné letní prázdniny.
 
Zapsal: Radek Holub, 11. 6. 2014

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář