Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 12. 6. 2013

15. 6. 2013
Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků
 
Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36
Termín konání: 12. 6. 2013 v 18.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – program schůze
2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2012 a zpráva revizora
3. Správa a údržba domu
-       zálohy na služby
-       úklid a okolí domu
-       opravy a revize
-       energetický štítek
-       garáž a spotřeba elektřiny
4. Diskuze a různé
5. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 18.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 51,1 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné. Program schůze byl jednomyslně schválen.
 
2.        
Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2012. Celkové náklady domu činily v r. 2012 stejně jako o rok dříve 1 570 tis. Kč. Největší položkou je dodávka tepla – 658 tis. Kč. Oproti předchozímu roku náklady na teplo mírně vzrostly, a to zejména kvůli chladnějšímu průběhu zimy a vyšší sazbě DPH.
 
Za servisní opravy bylo v r. 2012 zaplaceno 69 tis. Kč, přičemž významnou položkou byly povinné revize požární ochrany a elektra a z toho vyplývající nutné opravy.
 
Výrazně se snížily náklady na elektřinu v garáži (48 tis. Kč oproti 71 tis. Kč v r. 2011), a to díky úspoře v systému vytápění plochých střech – přes léto bylo vytápění narozdíl od předchozích let vypnuto – a převedení těchto nákladů na vlastníky bytů.
 
Úspor se podařilo dosáhnout i v úklidu domu - dohodou byla ukončena stávající smlouva na úklid s ISS (z důvodu odchodu jejich pracovníka) a operativně sjednána nová smlouva se spol. Sambora (od října 2012). Úspora bude činit cca 60 tisíc Kč ročně.
Zůstatek ve fondu oprav činil 705 tis. Kč k 31. 12. 12.
Radim Trávníček přednesl zprávu revizora, která je celkově bez výhrad.
Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.
 
3.
Advokátní kancelář, která pro Společenství vymáhá dlužné částky od jeho členů, doporučuje usnesením stanovit splatnost záloh na služby a vyúčtování. Z krátké diskuze vzešel návrh, aby zálohy byly splatné do 20. dne v měsíci a vyúčtování do 20 dní od doručení. Návrh byl jednomyslně schválen.
K nahlédnutí je aktuální výše nedoplatků jednotlivých vlastníků.
Výbor v budoucnu navrhuje uložení části financí z fondu oprav na termínovaný vklad. Michael Dvořák přednesl nabídky, přičemž pro právnické osoby nejsou prakticky v nabídce bank takové termínované vklady, které by přinesly výnos vyšší než 1 % p.a.
Kvalita úklidu nově najaté firmy Sambora (od říjnu 2012) se zdá výboru dostatečná. Pan Petrů si naopak stěžoval na špínu na chodbách, pozdní úklid sněhu a nesekání trávy.
Tomáš Sibřina apeloval na vlastníky a nájemníky, aby sami svým chováním přispěli k zachování čistoty. Výbor je přesvědčen, že počáteční nedostatky úklidové firmy se odstraní, stejně jako tomu bylo v případě předešlé úklidové firmy ISS.
Nově bude zaveden úklid chodeb u sklepů. Co se týče úklidu kočárkáren, bude z hlediska bezpečnosti nejlepší, když po sobě nečistoty uklidí její uživatelé.
Nepořádek kolem kontejnerů je způsoben tím, že sem vozí odpad i lidé z bližšího okolí, neboť jsou zde umístěné nádoby na tříděný odpad. Po konzultaci s odborem životního prostředí jsme získali kontakt na zodpovědnou osobu Pražských služeb, které zajišťují pravidelný úklid stanoviště tříděného odpadu. Bude proto potřeba úklid stanoviště pravidelně urgovat.
Martina Krejčová navrhla zbudování ohrádky kolem keřů tak, aby do nich neprorůstala tráva z okolí. Výbor souhlasí a zajistí.
Iveta Petrů navrhla najmutí zahradníka za toho z protějšího domu B, se kterým jsou prý dobré zkušenosti.
Zákon nově stanovuje povinnost vystavení tzv. energetického štítku, a to od r. 2016. Protože není jisté, jestli se legislativa ještě nezmírní, Tomáš Sibřina doporučuje s vystavením počkat do konce roku. Pan Petrů přednesl své zjištění, že už developer Skanska měl povinnost průkaz vystavit, neboť zákon platí od r. 2001. Tomáš Sibřina oponoval, že v době vydání stavebního povolení tato povinnost ještě nebyla. Paní Petrů navrhla hlasovat o tom, zda energetický štítek vystavit již nyní.
Pro bylo 8,6 %, proti 65,6 % a zdželo se 25,8 % přítomných členů. Návrh byl zamítnut.
Ze spotřeby elektřiny v garáži bude ve vyúčtování r. 2012 odečteno 1 680 kWh, které se rozpočítaly vlastníkům bytů (nikoliv vlastníkům garážových stání jako dosud). Od dubna 2013 je instalován podružný elektroměr, který měří mj. spotřebu vyhřívání střech a venkovního osvětlení (ve vyúčtování r. 2013 pak bude ze spotřeby garáží odečtena přesně naměřená část).
Výbor vyzývá vlastníky, aby podali žádost o obnovu řízení kvůli vyměřené pokutě od finančního úřadu za nepodané daňové přiznání za garážové stání – těm, kteří tak, učinili, bylo vyhověno, a pokuta byla vrácena.
Vzor odvolání je ke stažení na www.svj719.cz.
 
4.
V diskuzi nebylo otevřeno žádné další téma. Tomáš Sibřina jménem výboru poděkoval všem, kteří se účastnili úklidu vody v garáži při nedávné povodni.
 
5.
Schůze byla ukončena ve 19.30 hodin.
 

Zapsal: Radek Holub, 12. 6. 2013

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář