Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 20. 6. 12

22. 6. 2012
Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků
 
Místo konání: U Lipové aleje 719, Praha-Dubeč
Termín konání: 20. 6. 2012 v 19.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – seznámení s programem schůze a jeho odsouhlasení
2. Hospodaření společenství a vyúčtování za r. 2011
3. Zpráva revizora
4. Připomínky ke správě domu
5. Diskuze a různé
6. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 19.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 54,6 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné. Program schůze byl jednomyslně schválen.
 
2.        
Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2011. Celkové náklady domu mírně klesly z 1 615 tis. Kč v r. 2010 na 1 566 tis. Kč v r. 2011 – zejména díky úspoře za teplo. Zálohové platby narozdíl od r. 2010 plně pokryly náklady a cash-flow společenství je momentálně bezproblémové.
Zůstatek ve fondu oprav činil 525 tis. Kč k 31. 12. 11.
K nahlédnutí je aktuální výše nedoplatků jednotlivých vlastníků. Ve spolupráci s AK Kestlová & Rotterová byl vymožen celý dluh bývalého vlastníka bytu č. 203.
Tomáš Sibřina vysvětlil, že vysoká spotřeba elektřiny v garážích zřejmě není způsobena svícením, ale rozmrazovacím zařízení plochých střech (12,5 kWh za den při sledování v listopadu 2011). Rozmrazovací zařízení bylo vypnuto na konci března 2012. Konečný vliv na zvýšený odběr v prostorách garáže bude možno ověřit při odečtu spotřebované elektrické energie na konci roku 2012 – odhadem může jít o úsporu cca 25 tisíc.
Radek Holub doplnil údaje o nákladech za elektřinu v garážích – v r. 2007 25 159 Kč, v r. 2008 39 533 Kč, v r. 2009 83 503 Kč (v tomto roce bylo instalováno vyhřívání střech), v r. 2010 93 245 Kč, v r. 2011 70 880 Kč (k úspoře mohla přispět mírnější zima i odpojení cca 1/3 zářivek).
Pan Káčerek vznesl dotaz, zda nebylo bývalo výhodnější pořízení nových garážových vrat namísto rekonstrukce stávajících. Tomáš Sibřina odpověděl, že nyní jsou všechny původní součásti vrat již vyměněné za trvanlivější, navíc společenství obdrželo od Skansky v rámci reklamací za problémy s vraty 35 000 Kč do fondu oprav. Připomněl, že ani poptaní dodavatelé vrat nedoporučovali výměnu za vrata nová, ale spíš rekonstrukci stávajících, a to i s ohledem na hlukové limity, kvůli nimž by nebylo možné průsmyslová vrata použít.
Radek Holub dále informoval, že daň z nemovitosti za garáže byla v r. 2011 uhrazena z účtu společenství a zároveň jednotliví vlastníci postupně dostali od finančního úřadu výměr, aby doplatili daň za svůj spoluvlastnický podíl garážového stání. Daň je tak zaplacena de facto dvakrát. Finanční úřad daň zaplacenou společenstvím ve výši 15 586 Kč vrátí na účet společenství a ta se následně vrátí jako přeplatek vlastníkům garážových stání ve vyúčtování r. 2012.
Tomáš Sibřina nedoporučuje kalibraci měřidel energií v bytech, o které se mluvilo na předešlé schůzi, protože je nákladná (cca 140 tis. Kč) a zbytečná.
V souvislosti s vysokou částkou za servis a opravy bylo navrženo, aby všechny opravy (nikoliv pravidelná údržba a revize) byly napříště hrazeny z fondu oprav. Návrh byl jednomyslně schválen.
Dále bylo navrženo pravidlo pro žádosti o snížení záloh jednotlivých vlastníků, kteří mají vysoký přeplatek – zálohy by bylo možné snížit na úroveň min. 105 % nákladů předchozího roku. Návrh byl jednomyslně přijat.
Paní Böhmová navrhla, aby rozpočítávání odvozu odpadu alespoň částečně zohledňovalo fakt, kolik osob v bytě bydlí. Radek Holub namítal, že počet osob je těžko prokazatelný a pod vlivem reklamací bylo od tohoto způsobu v r. 2010 upuštěno. Tomáš Sibřina navrhl rozdělení bytů do dvou nebo tří kategorií podle velikosti, přičemž vlastníci větších bytů by platili více než vlastníci menších bytů, ale nikoliv v přímé úměře s jejich plochou, což by rovněž nebylo spravedlivé. V otevřené diskuzi se ukázalo, že spravedlivé rozúčtování lze jen těžko nalézt a že většině vlastníků je způsob rozúčtování odvozu odpadu lhostejný. Výbor přislíbil, že všechny varianty zváží a vyzval vlastníky, kteří mají na změně způsobu rozúčtování zájem, aby vypracovali své návrhy.
 
3.        
Radim Trávníček přednesl zprávu revizora, která je celkově bez výhrad.
Pan Adamik poukázal na nesoulad částek uvedených v nákladech r. 2011 a vyúčtování r. 2011 u položek úklid garáží a odpad. Radek Holub přednesl vysvětlení pí Matějíčkové z Austisu, podle které šlo o reklamaci (chybné započtení tří sklepů jako komerčních prostor) ve vyúčtování r. 2010, kterou bylo nutné zohlednit. V rámci toho bylo do vyúčtování r. 2011 převedeno ještě 23 157,70 Kč do položky úklid garáží a 8 949 Kč do položky odpad.
Později byla účetní závěrka jednomyslně schválena.
 
4.
Od června 2012 došlo ke změně pracovníka úklidu. Výbor dále poptal konkurenční nabídky na údržbu zeleně, které by měly přinést očekávanou úsporu 30 až 40 tisíc Kč ročně – údržba zeleně proto bude vypuštěna ze smlouvy s ISS.
V diskuzi bylo opakovaně připomenuto, že údržba zeleně byla nevyhovující a někteří vlastníci si museli prostor před svými předzahrádkami udržovat sami.
 
5.
V emotivní diskuzi pan Káčerek podal stížnost na „skládku“ na předzahrádce p. Kočího, která mu brání v prodeji bytu, protože odrazuje zájemce. Bylo mu doporučeno, aby zejména s ohledem na zachování dobrých vztahů v domě postupoval vstřícně, s p. Kočím se pokud možno osobně domluvil a případně nabídl pomoc. Pomoc nabídli i další vlastníci.
 
6.
Schůze byla ukončena ve 20.15 hodin.
 
Zapsal: Radek Holub, 20. 6. 2012
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář