Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství 24. 6. 10

24. 6. 2010
Zápis ze shromáždění Společenství pro dům č. p. 719, Praha 10 – Dubeč
 
Datum a místo konání:        24. 6. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Dubeč,                                              Starodubečská 401/35, 107 00 Praha 10 - Dubeč
 
Přítomni:       Členové výše jmenovaného společenství (viz prezenční listina)
 
Program:       1. Úvod - seznámení s programem schůze a jeho odsouhlasení
                        2. Hospodaření společenství v r. 2009
3. Zpráva revizora
                       
                        4. Vyúčtování služeb a placení záloh
                        5. Stav výběrových řízení – generální klíč, internet... atd.
                        6. Reklamace a jejich vyřizování
                        7. Situace kolem plánovaného dětského hřiště
                        8. Připomínky k činnosti výboru SVJ
                        9. Diskuze
                        10. Závěr
 
 
1.       
Schůze byla zahájena v 18:30. Dle prezenční listiny se shromáždilo 60, 839488% majitelů nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí.
Radek Holub přečetl program schůze. Program byl přijat 100% přítomných hlasů.
 
2.       
Radek Holub přednesl zprávu o hospodaření a účetní závěrku roku 2009.
V 19:45 se dostavil pan Petr Adamik, čímž se počet přítomných hlasů zvýšil na 63,332854%.
 
3.       
Radim Trávníček přednesl zprávu revizora.
Následně bylo hlasováno o schválení účetní závěrky. Pro bylo 58,746642% (tj. 92,76% přítomných), proti bylo 0%, zdrželo se hlasování 4,586212% (tj. 7,24% přítomných). Závěrka byla shromážděním přijata.
 
4.
V květnu 2010 jsme obdrželi vyúčtování služeb za rok 2009. Proti způsobu vyúčtování bylo vzneseno několik reklamací. Vyúčtování bylo provedeno dle nového způsobu rozpočítávání jednotlivých položek, tak jak bylo odhlasováno shromážděním dne 23. 9. 2009. Někteří z vlastníků v rámci reklamací namítali, že vyúčtování za rok 2009 se má vyúčtovat původním způsobem (tj. dle velikosti jednotky). Byl proto nutné znovu rozhodnout o způsobu vyúčtování. Výbor navrhuje, aby byl schválen způsob přijatý 23. 9. 2009 již pro vyúčtování r. 2009, čímž stávající vyúčtování za rok 2009 zůstane platné.
Pro bylo 60,100132% (tj. 94,90% přítomných) , proti bylo 3,232722% (tj. 5,10% přítomných), zdrželo se 0%. Návrh byl přijat.
Dále byly podány dvě reklamace na počet osob, který byl ve vyúčtování uveden s tím, že tito vlastníci nahlásili počet osob pouze ke konci roku, ale v jeho průběhu byl počet osob v bytě menší. Tyto reklamace budou uznány.
Protože tímto vznikne mírný nedoplatek, bylo navrženo, aby byl tento převeden do vyúčtování roku 2010, pokud bude činit maximálně 10.000,- Kč. Pro bylo 59,567576% (tj. 94,05% přítomných), proti bylo 3,765278% (tj. 5,95% přítomných), zdrželo se 0%. Návrh byl přijat.
Jelikož je účtování položek dle počtu osob (úklid, odvoz odpadu a společná elektřina) velmi komplikované, stejně tak zjišťování počtu osob v jednotlivých jednotkách, bylo navrženo, aby se nadále vyúčtování i těchto položek provádělo rozpočtem na jednotku (bez ohledu na velikost a počet osob). Výbor k tomu připomíná, že např. jen cca 1/3 nákladů na úklid připadá na úklid chodeb, zbylá část se vztahuje k úpravě zeleně, údržbě chodníků ap., u nichž rozpočet podle osob taktéž není zcela spravedlivý.
Takto bude provedeno již vyúčtování za rok 2010 (tj. vyúčtování, které obdržíme na jaře 2011). Pro bylo 56,821135% (tj.89,72% přítomných), proti bylo 6,511719% (10,28% přítomných), zdrželo se 0%. Návrh byl přijat.
Protože jsou v domě někteří neplatiči a na začátku roku činil dluh na nezaplacených zálohách téměř 200.000,- Kč, bylo navrženo, aby byly penalizovány zálohy na platby, které se zpozdí o více než 30 dní po datu splatnosti. Pro bylo 60,469026% (tj. 95,48% přítomných), proti 0%, zdrželo se 2,863828% (tj. 4,52% přítomných). Návrh byl přijat.
 
5.
Tomáš Sibřina informoval přítomné o výběrovém řízení na systém generálního klíče. Existuje možnost elektronického nebo mechanického řešení. Elektronický systém by stál v současné době 106.448,- Kč. Systém mechanický, s bezpečnostní třídou 3, by stál 54.850,- Kč. Součástí mechanického systému je i 150 bezpečnostních klíčů, to znamená 3 klíče na každou jednotku. Není problém nechat za úplatu vyrobit i další klíče. Součástí je i samozamykací zámek. Jako naprosto dostačující byl navržen mechanický systém. V následném hlasování bylo pro 63,328854% (tj. 100% přítomných), proti 0%, zdrželo se 0%.
V souvislosti se servisem garážových vrat bylo navrženo zakoupit 1 pár pružin (cena cca 6.000,- Kč) a speciální lanka (cena cca 238,- Kč/m), která budou uskladněna v domě a v případě opravy je bude možné vyměnit. Jedná se o speciální zboží, na které se většinou musí několik dní čekat a po tuto dobu by bylo znemožněno garáž používat. Pro bylo 60,490464% (tj. 95,51% přítomných), proti bylo 0%, zdrželo se 2,842390% (4,49% přítomných).
Dále bylo navrženo oplechování rohů odpadového hospodářství (ohrada na popelnice), aby se zabránilo jejich ničení. Cena za toto je 5.142,- Kč. Pro bylo 63,328854% (tj. 100% přítomných, proti bylo 0%, zdrželo se 0%. Návrh byl přijat.
Co se týká internetu, je v současné době v rozvodech STA připojení společnosti KabelNET. Stejné technické řešení funguje i v protějším domě, avšak se společností ÚjezdNET. Pokud bychom se i my připojili k tomuto systému bylo by možné podle údajů ÚjezdNETu rychlost připojení ještě zvýšit. V našem domě je ke KabelNETu připojeno asi 10 bytů, někteří mají služby předplacené na několik měsíců dopředu. Bylo tedy navrženo zatím počkat a pokud nebudeme s poskytovanými službami spokojeni, je možné vždy dodavatele internetového signálu změnit.
Kvůli vysokému účtu za elektřinu v garáži bylo dále bylo navrženo zredukovat počet světel (zářivek). Pro bylo 63,328854% (tj. 100% přítomných), proti 0%, zdrželo se 0%. Návrh byl přijat.
 
6.
Tomáš Sibřina informoval přítotomné o stavu reklamací. Před koncem záruční doby bylo v řešení ještě 58 reklamací (společné prostory). Na jaře tohoto roku proběhla také schůzka s generálním ředitelem Skanska, a.s. Danielem Ťokem, na které byla prezentována naše nespokojenost s vyřizováním reklamací.
Poté došlo i ke schůzce s právničkou, pokud bude nutné se na ni v budoucnu obrátit a řešit některé věci soudní cestou.
 
7.
Radek Holub informoval přítomné o zahájení stavby dětského hřiště v nejbližších dnech. Hřiště bude vybudováno na pozemku sousedícím s naším pozemkem. Jedná se o pozemek mezi ulicí U Lipové aleje a lipovou alejí.
 
 
8.
Radek Holub informoval přítomné o tom, že Josef Bláha rezignoval na členství ve výboru k 30. 6. 2010. Výbor musí zůstat tříčlenný. Na uvolněnou funkci se rozhodl kandidovat pan Michael Dvořák. V následném hlasování bylo pro jeho členství 63,328854% (tj. 100% přítomných), proti 0%, zdrželo se 0%. Pan Michael Dvořák se stal členem výboru společenství.
 
9.
V následující diskuzi bylo požádáno, aby byla informována úklidová firma ISS, že sekání trávy se nemá provádět v neděli z důvodů rušení klidu.
Tomáš Sibřina informoval o dvoudenní odstávce teplé vody, ke které dojde v průběhu prázdnin. Přesný termín bude vyvěšen na nástěnce. Je nutné upravit systém rozvodů tak, aby nekolísal tlak teplé vody.
Dále bylo navrženo, aby se přihlásili obyvatelé domu, kteří by měli zájem se za úplatu starat o zeleň v okolí domu.
 
10.
Schůze byla ukončena ve 20:20 hodin.
 
Zapsal: Josef Bláha, 26. 6. 2010
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář